Verkeersveiligheid: communautaire hutsepot

Foto (c) Kamilfoto, CC0

Federaal minister van mobiliteit François Bellot (MR) holt de zesde staatshervorming uit, verspilt overheidsgeld en boycot het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid, stellen Veerle Wouters en Hendrik Vuye in een opiniestuk op Knack.be.

De zesde staatshervorming is de staatshervorming van de halfslachtige bevoegdheidsoverdrachten. Dit is zeker het geval wat verkeersveiligheid en mobiliteit betreft. Er zijn vele grijze zones. Men heeft er nogal een zootje van gemaakt.

Het Vlaamse gewest is bevoegd voor de snelheidsbeperkingen op de openbare weg, met uitzondering van de autosnelwegen. Het gewest is ook bevoegd voor de homologatie van radars ‘die gelinkt zijn met de gewestelijke bevoegdheden’. Vlaanderen homologeert dus de radars. Maar, wanneer het gaat om snelheidsbeperkingen op de autosnelwegen, is de de federale overheid bevoegd en moet deze overheid de radars homologeren. U bent geflitst? Toch maar even de homologatie van de radar nakijken.

Wat scholing en examens betreft, is het resultaat een bevoegdheidshutsepot. Het bepalen van de kennis en de vaardigheden die nodig zijn voor het besturen van voertuigen blijft federaal. De wijze waarop deze kennis en vaardigheden worden verworven en getoetst is dan weer een gewestbevoegdheid.

Ceci n’est pas une compétence

Soms staat er zelfs iets anders in het Nederlands dan in het Frans. Het plaatsen van verkeerstekens en de technische eisen ervan, dat is een bevoegdheid van het Vlaamse gewest. De federale overheid blijft echter bevoegd voor ‘de verkeerstekens met betrekking tot douanestroken, aan overwegen en kruisingen met spoorwegen en op de militaire wegen’. Het criterium is hier territoriaal: ‘aan overwegen’ en ‘op militaire wegen’. In het Frans staat er: verkeerstekens ‘die betrekking hebben op’ overwegen en militaire wegen (‘la signalisation relative aux zones de douane, aux passages à niveau et aux croisements avec les voies ferrées et aux voies militaires‘). Het valt misschien niet dadelijk op, maar in de Franse vertaling is het criterium functioneel en niet meer territoriaal.

Babelse spraakverwarring? Neen, gewoon Belgische bevoegdheidsverdeling.

Federaal minister Bellot holt zesde staatshervorming uit

Inzake mobiliteit en verkeersveiligheid stelt de zesde staatshervorming weinig voor. Maar voor federaal minister van mobiliteit François Bellot (MR) gaat deze staatshervorming te ver. Hij holt ze steeds verder uit.

Wat is er aan de hand? Om de bevoegdheidsknopen toch enigszins te ontwarren, sluiten Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en zijn federale evenknie Bellot (MR) een akkoord: Wetteksten worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Federaal en Vlaams leggen zich neer bij dit advies.

Blijkt nu dat telkenmale wanneer de afdeling wetgeving van de Raad van State een positief advies geeft aan een initiatief van Ben Weyts, federaal minister François Bellot dit advies naast zich neerlegt. Bellot gaat telkenmale in beroep bij … inderdaad, de Raad van State. Nu zijn er al een zevental rechtsgedingen hangende.

Dit kan omdat de Raad van State twee afdelingen kent: een adviesorgaan (afdeling wetgeving) en een administratief rechtscollege (afdeling bestuursrechtspraak). Zo kan de Raad van State dan een oordeel vellen over een advies van de Raad van State. Kan U nog volgen?

Een duidelijke parlementaire vraag, een onzinnig antwoord

We voelen François Bellot hierover aan de tand in de plenaire vergadering van de Kamer. François Bellot is een minzaam man. Maar hij antwoordt ontwijkend: ‘Ook in deze zesde staatshervorming zijn er grijze zones inzake bevoegdheden, vooral inzake de binnenvaart en het wegvervoer. Duidelijk overleg tussen de betrokken overheden moet hier soelaas bieden, wat ook regelmatig gebeurt, maar als dat geen oplossing biedt, dan wordt een standpunt gevraagd aan de Raad van State’.

Zo holt François Bellot met rustige vastheid de zesde staatshervorming uit.

Geen antwoord dus. In de Kamer komen ministers daar mee weg. ‘Het incident is gesloten’ fezelt de Kamervoorzitter na elke parlementaire vraag, zelfs wanneer er geen antwoord komt. Zo voltrekt zich week na week het parlementair ritueel.

Intussen gaat François Bellot rustig verder. Hij houdt ambtenaren, advocaten, staatsraden en ministers nutteloos bezig. Dit kost geld, veel geld. Overheidsbeslag, heet dat.Het valt op dat Vlaamse parlementsleden van N-VA over deze problematiek met de regelmaat van een klok vragen stellen in het Vlaams Parlement. Telkenmale zijn ze verontwaardigd. Waarom dit dossier niet op de tafel komt van de federale regering is een open vraag.

En zo holt François Bellot met rustige vastheid de zesde staatshervorming uit. We kabbelen rustig verder. Verkeersveiligheid en mobiliteit zijn nochtans te belangrijk om te laten verzanden in een bevoegheidskluwen. Een communautaire standstill helpt ons niet verder, zeker als je weet dat er gemiddeld meer dan één verkeersdode valt per dag in Vlaanderen.