Vlaming, wees blij: Meer geld voor Franstalige universiteiten

Koninklijke Bibliotheek van België. Foto (c) Romaine, CC0

Vorige donderdag heeft de Kamer een wetsontwerp gestemd over de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en universiteiten wat betreft de financiering van de professoren en onderzoekers. Normaal gebeurt dit via een verdeelsleutel 60N/40F, maar de federale regering beslist om toch 44% van de gelden toe te wijzen aan de universiteiten van de Franse Gemeenschap en slechts 56% aan de Vlaamse universiteiten. Volgens staatssecretaris Demir (N-VA) mogen de Vlamingen tevreden zijn…

De Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI), dat zijn o.a. de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, het koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Sterrenwacht, …

Het wetsontwerp in kwestie laat toe dat de FWI en de universiteiten gezamenlijk onderzoekers en professoren aanstellen. Gedurende vijf jaar wordt dit gefinancierd door de federale overheid. De volgende vijf jaar bedraagt de federale financiering nog 50%. Hoe wordt dit geld verdeeld over de universiteiten? Normaal moet dit gebeuren via een verdeelsleutel 60/40. Dit gebeurt niet. 44% gaat naar de universiteiten van de Franse Gemeenschap en slechts 56% naar de Vlaamse universiteiten.

Wat leest men in de toelichting van het ontwerp: “… in lijn met het regeerakkoord, waarin werd overeengekomen de bestaande communautaire evenwichten ongewijzigd te handhaven, blijft de 56/44-verdeelsleutel bijgevolg behouden”.

Nog een gevolg van de communautaire standstill: zelfs Franstalige voorrechten blijven behouden.

Wie heeft dit ontwerp ingediend? Het is afkomstig van minister Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA). In de bevoegde commissie stelt de staatssecretaris zelfs dat de Vlamingen “tevreden moeten zijn” met de verdeelsleutel 56/44 want er zijn nu meer Franstaligen tewerkgesteld in deze instellingen dan Nederlandstaligen.

In het verslag van de commissie leest men:

Antwoord van de staatssecretaris: Ten slotte stelt [staatssecretaris Demir] vast dat mevrouw Pas verwijst naar instellingen waar meer Franstaligen dan Vlamingen werkzaam zijn: mevrouw Pas zou dan ook tevreden moeten zijn met de verdeelsleutel van het wetsontwerp die hoe dan ook is vastgelegd op 56N en en 44F.

Barbara Pas (Vlaams Belang) heeft getracht deze oneerlijke verdeelsleutel aan te passen door amendementen in te dienen. Maar ze worden verworpen door CD&V, Open VLD, N-VA, Groen en sp.a … alleen VB en V&W stemmen voor. Wat doen Vlamingen zichzelf toch altijd de das om.

Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, net als mevrouw Pas stel ik vast dat er een verdeelsleutel van 56-44 is. Dat is niet in overeenstemming met het aantal Nederlandstaligen en het aantal Franstaligen in België. Ik stel ook vast dat de bevoegde staatssecretaris, mevrouw Demir, als verklaring geeft dat er nu al meer Franstaligen zijn in die instellingen en dat wij als Vlamingen daarmee dus tevreden zouden moeten zijn. Ik vind dat echter bijzonder spijtig. Vlamingen zouden met iets anders tevreden moeten zijn, namelijk met 60-40 en niet met 56-44. Om die reden zal mijn fractie dan ook tegen het ontwerp stemmen.

En zo geschiedde. De Vlamingen mogen tevreden zijn…