Wouters: “Spanje kan zo geen lid van de EU blijven”

Spanje bevestigt het beruchte artikel 155 van de Grondwet te zullen inroepen om Catalonië onder curatele te plaatsen en haar autonomie op te schorten. Bovendien heeft de Spaanse overheid nog twee Catalaanse leiders preventief opgesloten. “Steunt de Belgische regering nog deze flagrante schending van het internationaal recht en de mensenrechten?” vraagt Veerle Wouters in de Kamer.

Spanje heeft aan Catalonië rechten toegekend. Niemand heeft Spanje verplicht dit te doen, maar het is gebeurd. Dit is een toepassing van het intern zelfbeschikkingsrecht. Dit is het recht van elk volk om vrij zijn politieke status te bepalen en zijn economische, culturele en sociale ontwikkeling te verwezenlijken. Dit interne zelfbeschikkingsrecht wordt internationaal erkend door de Verenigde Naties (Resolutie 1514) en staat in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (zie onderaan).

Nu dreigt Mariano Rajoy artikel 155 van de Spaanse Grondwet in te roepen. Dit betekent dat er een einde komt aan deze interne zelfbeschikking, wat het flagrant in strijd brengt met het internationaal recht. Nochtans primeert het internationaal recht op de Spaanse Grondwet. “Spanje kan dat niet zomaar teniet doen”, zegt Veerle Wouters in de Kamer tegen minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). “Dan had ze het interne zelfbeschikkingsrecht van de Catalanen maar niet moeten erkennen.”

De Spaanse overheid heeft bovendien twee Catalaanse leiders – Jordi Sanchez en Jordi Cuixart – preventief opgesloten. Er zijn dus opnieuw politieke gevangenen in de EU. Er worden mensen opgesloten omwille van hun mening. Dit is een flagrante schending van het vrije politieke debat en het recht op vrije meningsuiting (art. 10 EVRM). Men sluit geen mensen op die niets meer doen dan vreedzame betogingen organiseren. “Dit kan toch niet in het Europa van de 21ste eeuw?” zegt Wouters.

We zitten terug in de tijd van de Franco-dictatuur

De V&W-fractie tilt zwaar aan het opsluiten van mensen omwille van hun politieke overtuiging. De vrije meningsuiting en het vrije politieke debat zijn een wezenlijk onderdeel van de democratie. Zonder beide bestaat geen democratie. Meningen moeten vrij zijn. Wat de regering-Rajoy doet, getuigt niet alleen van intimidatie, het is zelfs staatsterreur. “Spanje heeft onder Franco zwarte jaren gekend, maar vandaag is Franco blijkbaar teruggekeerd.”

Spanje schendt de afspraken gemaakt in het EU-verdrag, namelijk het eerbiedigen van de rechtsstaat en de mensenrechten (art. 2). Hoog tijd dat de EU dit ook vaststelt, zoals voorzien in het verdrag (art. 7 EU-verdrag). “Nu Spanje openlijk de mensenrechten en het internationaal recht schendt, kan dit land – wat mijn fractie betreft – onmogelijk deel blijven uitmaken van de EU”, aldus Veerle Wouters.

 


 

Artikel 1 Verdrag burgerlijke en politieke rechten (1966)

  1. Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na.
  2. Alle volken kunnen ter verwezenlijking van hun doeleinden vrijelijk beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen, evenwel onverminderd verplichtingen voortvloeiend uit internationale economische samenwerking, gegrondvest op het beginsel van wederzijds voordeel en op het internationale recht. Onder geen voorwaarde mogen een volk zijn bestaansmiddelen worden ontnomen.
  3. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, met inbegrip van de Staten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van gebieden zonder zelfbestuur en van trustgebieden, bevorderen de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht en eerbiedigen dit recht overeenkomstig de bepalingen van het Handvest der Verenigde Naties.