Laurent: V&W dient ordemotie in

In de zaak-Laurent zetelt de Kamer als tuchtcollege, dus dient ze de rechtsregels inzake tuchtprocedures te volgen. Maar dat gebeurt niet. Het is een schertsvertoning, strijdig met de rechtspraak van de Raad van State. V&W dient een ordemotie in om de zaak-Laurent van de agenda van de plenaire vergadering te halen en hun wetsvoorstel tot afschaffing van de dotaties bij hoogdringendheid te behandelen.

De Kamer zetelt als tuchtcollege want het gaat om een disciplinaire procedure. Dat het wel degelijk gaat om dergelijke procedure, bevestigen zowel de regering, het advocatenkantoor Stibbe en de bijzondere Kamercommissie.

Allemaal goed en wel, maar dan moeten de rechtsregels worden gevolgd die van toepassing zijn op tuchtprocedures. De Raad van State heeft reeds herhaaldelijk geoordeeld dat alleen de leden die aanwezig zijn bij de hoorzitting, later mogen deelnemen aan de beraadslaging over het al dan niet opleggen van de tuchtsanctie. Dit is een regel van openbare orde, waar dus nooit kan van worden afgeweken. In onze ordemotie citeren we meerdere arresten van de Raad van State.

Dat hebben de Kamervoorzitter en de Conferentie van de Voorzitters even uit het oog verloren.

Slechts 20 Kamerleden hebben de volledige hoorzitting op 21 maart 2018 van Meester Arnauts (de advocaat van prins Laurent) bijgewoond. De voltallige V&W-fractie was aanwezig. Volgens de geldelijke regels mogen dus alleen de toen aanwezigen vandaag beslissen.

Op de vergadering van 21 maart met Meester Arnauts. Niemand aan de linkerkant …
… en niemand aan de rechterkant.

Maar net hier wringt het schoentje. De Grondwet bepaalt dat de Kamer maar kan beslissen ‘indien de meerderheid van haar leden aanwezig is’ (art. 53, lid 3). Er zijn 150 Kamerleden, een meerderheid is dus minstens 76. Maar nu mogen er maar 20 Kamerleden aan het beraad deelnemen. De Kamer kan dus niet beslissen want het aanwezigheidsquorum is niet bereikt.

De Kamer kan alleen beslissen indien een meerderheid van de leden aanwezig is. En dat was niet het geval.

V&W heeft het altijd gesteld: we botsen hier op de grenzen van een domme wet. Laten we het dan anders aanpakken. Om de dotatie van Laurent af te schaffen moet men helemaal geen tuchtprocedure opstarten. Het volstaat de dotatie te schrappen uit de wet van 27 november 2013. Zo eenvoudig is het. Maar de regering en de meerderheid hebben er een boeltje van gemaakt.

Ordemotie

V&W stelt voor om de dotaties van Laurent en Astrid te laten uitdoven over een periode van vijf jaar. Zo hoort het. Laurent en Astrid zullen nooit de troon bestijgen. Waarom moeten ze dan een dotatie krijgen? Ter info: de dotatie van Laurent bedraagt jaarlijks 314.000 euro, die van Astrid 327.000 euro. We stellen dan ook voor aan de Kamer om ons wetsvoorstel hierover bij hoogdringendheid te bespreken.

Onze ordemotie is volledig in overeenstemming met het reglement van de Kamer. Deze motie moet dus vandaag besproken worden en elke fractie kan 5 minuten tussenkomen. Gaat de Kamervoorzitter ons opnieuw monddood maken? Gaat de particratie nogmaals het pleit winnen op de democratie? Siegfried Bracke, je bent voorzitter van alle Kamerleden en geen commissaris van de regering-Michel … goed om dit even in herinnering te brengen.

UPDATE: De Kamer heeft de ordemotie verworpen.