Wouters: “Procedure prins Laurent is juridische farce. Schaf dotaties gewoon af!

In dit dossier stapelen de fouten zich op. Het proces-verbaal van het verhoor van de advocaat van Laurent in september 2017 is niet eens ondertekend. Dit is dus een ongeldig proces-verbaal. Bovendien heeft de regering zich als onderzoeksorgaan partijdig opgesteld. Ik verwijs naar de verklaringen van staatssecretaris Francken aan de deur van de 16: ‘dat Laurent klacht neerlegt bij Unia. Potje breken, potje betalen’. Dit is prejugeren.

In het verslag van de bijzondere commissie staat dat de regering niet heeft gecommuniceerd vooraleer een sanctievoorstel te formuleren (blz. 26). Dit wordt flagrant tegengesproken door een stuk uit het dossier, namelijk een Belgabericht van 7 juli 2017 waarin eerste minister Charles Michel een proportionele sanctie aankondigt. Ook dit is prejugeren.

Bovendien stelt dit bericht dat de koning hiermee akkoord gaat. Het preciseert zelfs dat de koning hier niet tussenkomt als staatshoofd, maar als hoofd van de familie. Wat heeft de koning te zoeken in deze procedure? Sedert wanneer stelt de koning politieke handelingen als familiehoofd en zonder medeondertekening van een minister? De kroon heeft hier zichzelf ontbloot en dus is een flagrante schending van artikel 88 van de Grondwet.

Dat de Kamer geen onpartijdig tuchtorgaan is, staat buiten kijf. Bovendien is dit beraad onwettelijk. Niet de parlementsleden, maar alleen de fracties voeren het woord. Dit is geen beraad van een tuchtorgaan, maar een juridische farce. Ook het feit dat hier leden gaan stemmen die niet hebben deelgenomen aan de hoorzitting is in strijd met een vaste rechtspraak van de Raad van State over de werking van tuchtraden.

Het standpunt van mijn fractie is bijzonder duidelijk. In plaats van deze schertsvertoning schaffen we beter de dotaties van Laurent en Astrid af. Ze komen immers niet in aanmerking voor troonsopvolging en moeten dus ook geen dotatie te krijgen. Wij zullen de sanctie stemmen, niet omdat we het eens zijn met de procedure, maar wel omdat voor ons geldt: hoe minder de prins krijgt hoe beter, want hij heeft geen recht op een dotatie.