F16-dossier: Kamer weigert minister Vandeput te vorderen

Vuye en Wouters dienen in de Kamer een ordemotie in naar aanleiding van de gelekte e-mails over het F16-dossier. De huidige manier van werken maakt dat een vrij politiek debat onmogelijk is, zowel voor de Kamerleden als voor de minister. Beide Kamerleden verzoeken daarom de Kamer om de minister van Defensie te vorderen en hem te vragen een standpunt in te nemen over deze mails en hun authenticiteit. Ze vragen ook aan de andere fracties om al hun informatie open op tafel te leggen. De meerderheid stemt tegen.

Hieronder leest u de integrale tussenkomst van Hendrik Vuye in de Kamer op 31 mei 2018.

Lees hier de ordemotie van Vuye en Wouters, zoals ingediend in de Kamer op 31 mei 2018. De meerderheid stemde tegen.

Reeds geruime tijd is een debat aan de gang over de al dan niet vervanging van de F16. In dit debat worden duchtig naar meerdere fracties mails gelekt. Al evenzeer stellen we vast dat de minister ontkent mails te hebben ontvangen waarin staat dat het mogelijk is de levensduur van de F16 te verlengen.

In de Commissie voor de Landsverdediging van 16 mei 2018 heeft collega Dirk Van der Maelen een mail voorgelezen van 18 september 2017. Collega Van Der Maelen verwijst ook naar een mail uit 2012.

Deze mail van 18 september 2017 heeft collega Van der Maelen niet overhandigd aan de andere commissieleden. Een gezond democratisch debat veronderstelt dat er met kennis van zaken wordt gedebatteerd. Dit kan moeilijk indien bepaalde documenten niet kunnen worden geraadpleegd door alle kamerleden. Ook de minister kan zich niet verdedigen tegen mails waarvan hij niet eens de afzender kent.

Een gezond democratisch debat veronderstelt dat er met kennis van zaken wordt gedebatteerd.

V&W doet op een andere wijze aan politiek. Dat kan ook, het debat moet gaan over inhoud en het moet hier in de Kamer gebeuren. De huidige manier van werken maakt dat een vrij politiek debat onmogelijk is, zowel voor de Kamerleden als voor de minister. Nochtans is een sereen debat gevoerd op basis van feiten een meerwaarde in een democratie.

Vermoedelijk hebben ook andere fracties mails ontvangen. Dit is in ieder geval het geval voor de V&W-fractie. Bij sommige van deze mails zijn de namen van verzender of geadresseerde(n) onleesbaar gemaakt.

Het is hoog tijd dat de minister de mogelijkheid krijgt om zich ten gronde te verdedigen. Daarom voegen wij onze mails toe aan deze ordemotie waar ze integraal deel van uitmaken. Wij roepen de andere fracties die mails hebben ontvangen op om hun mails eveneens neer te leggen, zodat de Kamer zich hierover kan uitspreken en de minister van Defensie Steven Vandeput de gelegenheid krijgt zich te verdedigen en te verantwoorden.

Het is hoog tijd dat de minister de mogelijkheid krijgt om zich ten gronde te verdedigen.

Dit is des te meer het geval daar in Commissie voor Landsverdediging een motie van wantrouwen werd aangekondigd na een interpellatie. Over deze motie moeten de Kamerleden zich vandaag uitspreken.

Gisteren heeft de voorzitter van sp.a een mail bekend gemaakt van 6 april 2017. Om de Kamerleden toe te laten met kennis van zaken standpunt in te nemen, vindt de V&W-fractie dat de mails moeten openbaar worden gemaakt. Zelf ontvingen we twee mails, een mail van 5 november 2012 en een mail van 11 april 2017.

De mail van 11 april 2017 is gericht aan de minister, via het mailadres van zijn secretariaat. Dit is het mailadres waarop men de minister kan aanschrijven volgens Belgium.beLuitenant-generaal Claude Van de Voorde staat in cc. Op 11 april 2017 is hij volgens onze informatie nog in dienst als kabinetschef.

Deze mail van 11 april verwijst naar de mail van 6 april die gisteren werd bekend gemaakt. Ook de mail van 11 april stelt uitdrukkelijk dat de F16 kunnen worden verlengd met minimum 4.000 vlieguren.

Deze middag ontving de V&W-fractie een nieuwe mail. De minister van Defensie zou vragen het studie- en onderzoekswerk over de levensduurverlenging van de F16 stop te zetten.

Deze middag ontving de V&W-fractie een nieuwe mail. Dit is een mail die tot nu toe nog niet in het debat is betrokken. Hij is evenmin opgedoken in de pers. Volgens onze informant is deze mail afkomstig van de administratieve dienst defensie. Deze mail dateert van 6 september 2017 en is gericht aan minister van Defensie Steven Vandeput. Er valt te lezen dat op vraag van de minister van Defensie het studie- en onderzoekswerk over de levensduurverlenging wordt stopgezet.

Als dat juist is, dan hebt u een groot probleem.

Mijnheer de minister, U stelde gisteren dat sp.a wordt misbruikt. Dat kan. Misschien probeert men ook om mijn fractie te misbruiken. Misschien omdat men net verwacht dat wij U heel hard gaan aanpakken. Dat doen we niet. We doen op een andere manier aan politiek. We geven U de gelegenheid om U uit te spreken over de authenticiteit van deze mails.

Indien deze mails niet authentiek zijn, heeft U nog altijd een probleem. De mails komen niet uit de Colruyt of uit de Carrefour. Ze komen niet van U. Ze komen hoogstwaarschijnlijk van militairen of van binnen het leger. Is dit het geval, dat hebt U een reuzegroot probleem.

Maar mijn fractie zegt er meteen bij, dat zelfs indien deze mails niet authentiek zijn, U een probleem hebt. Van waar komen deze mails. Ze komen niet uit de Colruyt of uit de Carrefour. Ze komen niet van U. Ze komen hoogstwaarschijnlijk van militairen of van binnen het leger. Is dit het geval, dat hebt U een reuzegroot probleem.

Intussen geraken andere belangrijke vragen ondergesneeuwd. Voor ons is het bijvoorbeeld belangrijk wie controle uitoefent op de software van de F35. Blijft België hier soeverein, of hebben we telkenmale de toestemming nodig van de Verenigde Staten. We stellen U deze vraag, mijnheer de minister, als schriftelijke parlementaire vraag. Vandaag vragen we dat u standpunt inneemt in verband met de authenticiteit van de mails.