Lobbyregister: meerderheid wil geen transparantie voor regeringsleden

Binnenkort komt er een lobbyregister voor Kamerleden: zij moeten transparant zijn over welke belangenbehartigers betrokken zijn geweest bij het opstellen van een wetsvoorstel. Klinkt mooi en progressief, maar de maatregel geldt niet voor de regeringsleden – terwijl iedereen weet dat de meerderheid van de wetten worden ontworpen op hun kabinetten. Vuye en Wouters dienen een amendement in om ook de regering om transparantie te vragen, maar de Kamer stemt tegen.

De maatregel werd vorige week gestemd in de Kamer. Vanaf nu moeten parlementsleden elke bespreking en elk gesprek in het kader van een wetsvoorstel melden. Zij worden verplicht om al hun contacten bloot te leggen, terwijl iedereen weet dat dit bij de regering schering en inslag is. De beïnvloeding op de kabinetten is vele malen groter dan bij de parlementsleden. En toch is de regel daar niet van toepassing.

Het amendement van Vuye en Wouters, dat het lobbyregister ook oplegt aan regeringsleden, werd door de Kamer weggestemd.

Lobbyregister voor regeringsleden? De meerderheid stemt tegen.

Lees hier de volledige tussenkomst van Veerle Wouters in de Kamer van 17 juli 2018:

Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, ook op dit voorstel hebben wij een amendement ingediend. Wij vinden het immers heel spijtig dat dit lobbyregister enkel slaat op de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Nochtans is het advies van de federale deontologische commissie veel ruimer. Wij menen dan ook dat bij elk wetgevend initiatief — een wetsvoorstel of –ontwerp — een lijst moet worden gepubliceerd van de belangenbehartigers.

Voor het voorliggende lobbyregister werd de mosterd voor een stuk gehaald bij het Europees Parlement en de Europese Commissie. De grote lacune in dit verhaal is dat het enkel van toepassing is op de volksvertegenwoordigers, op de leden van deze Kamer. Voor de regering verandert er niets.

U weet allen dat wij de eerste minister hierover al een aantal keren hebben ondervraagd. Het antwoord blijft uit. Men fietst mooi ook om het probleem heen. Ik meen dan ook dat wij zullen mogen fluiten naar een voorstel van de regering om zo’n lobbyregister op te stellen voor de wetsontwerpen die zij bij deze Kamer indient.

Als parlementslid moeten wij nu elke bespreking en elk gesprek in het kader van een wetsvoorstel melden. Wij worden verplicht om al onze contacten bloot te leggen, terwijl wij weten dat dit bij de regering schering en inslag is en dat, hoewel de beïnvloeding op de kabinetten vele malen groter is dan bij de parlementsleden, de regel daar niet van toepassing zou zijn.

Daarom willen wij een wijziging aanbrengen in het Reglement. Wij stellen voor om een tweede lid toe te voegen, dat bepaalt dat ook bij elk wetsontwerp voortaan de melding moet gebeuren welke organisaties of belangenorganisaties mede aan de basis hebben gelegen, dus ook kabinets- medewerkers. Zo komt er transparantie bij de wetsontwerpen en niet alleen bij de voorstellen van de Parlementsleden.

Ik hoop dat alle Parlementsleden zich daarachter kunnen scharen zodat niet alleen wij worden beperkt en gecontroleerd maar dat deze regel ook geldt voor de regeringsleden.

[Het amendement wordt verworpen]