LETTERLIJK: V&W over het VN-Migratiepact

Mensen zijn terecht bezorgd over migratie en het VN-Migratiepact. Politici moeten op die bezorgdheid een antwoord bieden. Maar blijkbaar heeft niemand het begrepen. Of men nu de regering laat vallen en of wij al dan niet naar Marrakesh gaan, het VN-Migratiepact komt er. Want dat komt tot stand binnen de Verenigde Naties. “Het was mogelijk geweest het Pact een andere wending te geven, maar dan had dat twee jaar geleden moeten gebeurd zijn”, zegt Hendrik Vuye in de Kamer.

Deze tekst is de integrale tussenkomst van Hendrik Vuye op het VN-Migratiepact in de Kamer van 6 december 2018.

Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zie enige onrust in de ogen van de CD&V-fractie. Tot voor kort was zij immers de ongekroonde en gekroonde kampioen van het betere bochtenwerk. Nu is zij onttroond. De N-VA telt in haar rangen de man die sneller bochten neemt dan zijn schaduw. Hij trekt rode lijnen en gomt ze even snel uit. Eerst mocht er geen wisselmeerderheid zijn. Die lijn is al weg. Dan mocht de eerste minister niet naar Marrakesh gaan. Die lijn is ook al weg.

CD&V is onttroond als kampioen van het betere bochtenwerk. De N-VA telt in haar rangen de man die sneller bochten neemt dan zijn schaduw – Peter De Roover.

Wat moet de partij dan doen? Zij blijft in de regering zitten en voert er oppositie. Wat kan N-VA doen, wanneer zij niet bij de consensus kan aansluiten? Dan stapt ze toch op of zet de eerste minister ze buiten. Zij kan ook blijven zitten. Maar wat betekent dat dan? Dan sluit ze zich aan bij de consensus, wat trouwens de vroegere kampioen in het bochtenwerk in 1990 heeft gedaan, toen zij bij de abortuswetgeving in de minderheid werd gesteld. Zij heeft dat ook in 2014 gedaan, toen zij deel uitmaakte van de regering en inzake euthanasie in de minderheid werd gesteld. Toen is CD&V in de regering gebleven. De consequentie daarvan was dat zij zich bij de consensus moest aansluiten en CD&V heeft die consequentie aanvaard. De N-VA wil echter blijkbaar iets anders doen.

Ik kom nu even tot de inhoud van het Pact. Mensen zijn terecht bezorgd over migratie. Wij, politici, moeten op die bezorgdheid een antwoord bieden. Maar blijkbaar heeft noch de N-VA-fractie noch de Vlaams Belangfractie een en ander begrepen. Ten eerste, of men nu de regering laat vallen en of wij al dan niet naar Marrakesh gaan, het VN-Migratiepact komt er. Want dat komt tot stand binnen de Verenigde Naties. Zolang wij lid zijn van de Verenigde Naties, zal dat dus ook voor ons gelden, ook voor Hongarije, ook voor Oostenrijk en al die andere landen.

Het was mogelijk geweest het Pact een andere wending te geven, maar dan had dat twee jaar geleden moeten gebeurd zijn. Toen kon men het een andere wending geven, toen kon men een rode kaart trekken.

Volgens de heer De Roover (N-VA) werd het Pact in achterkamertjes geschreven, maar wie zat daar aan tafel te schrijven? Dat was staatssecretaris Francken. Nadien zegt u dat u op dat ogenblik niet wist dat het gevaarlijk was. Stop nu toch eens uw show, met uw plaatjes op Twitter, en probeer uw eigen puin te ruimen. Uw voorzitter – de kapitein is weer in Antwerpen, zie ik – heeft een mea culpa geslagen op de radio. Hij zei dat zijn partij er inderdaad veel te laat mee was begonnen. Dan heeft het geen zin om nu te eisen dat de eerste minister niet naar Marrakesh mag gaan. Dat VN- Migratiepact komt er toch.

Laten wij dan ten minste doen wat wij kunnen doen. Ik weet dat het een strohalm is, maar laten wij dan werken aan een stemverklaring. Laten wij de problemen die wij met de tekst hebben, identificeren. Mijn fractie wil daaraan meewerken en is bereid haar knowhow daarvoor in te zetten, hoewel wij tegenstanders zijn van het Pact. Wij beseffen nu eenmaal heel goed dat wij puin moeten ruimen. Wij moeten nu proberen te doen wat wij nog kunnen doen en geen grote show opvoeren, die uiteindelijk nergens toe zal leiden.

Het zou goed zijn de show opzij te zetten, te redden wat wij nog kunnen redden en over te gaan tot het aanpakken van de echte problemen.

Wij hebben alvast een les geleerd: men moet dat soort teksten tijdig bekijken en niet ingrijpen op het moment dat men ze begrepen heeft. Dit is misschien net het probleem, dames en heren van de N-VA, u hebt de tekst heel laat begrepen. U bent tegen soft law, ik ook. U bent voor het herstel van de soevereiniteit van de naties, ik ook.

Collega’s van de N-VA, hebt u trouwens begrepen dat er een tweede compact over de vluchtelingen op komst is en dat die geagendeerd staat, volgens de website van UNHCR, voor december 2018? U tweet dat u push-backs wilt, maar weet u dat daarin staat dat push-backs verboden zijn. Wist u dat die tekst nog vager is dan het migratiepact? Daarover hebben we u nog niet gehoord. De bespreking van die tekst hebt u waarschijnlijk ook nog niet geagendeerd, maar die zit waarschijnlijk wel al in een vergevorderd stadium.

Hebt u trouwens begrepen dat er een tweede VN-vluchtelingenpact op komst is en dat die geagendeerd staat voor december 2018?

Voor mijn laatste punt richt ik mij tot u, mijnheer de eerste minister. Als u naar Marrakesh gaat, hoe zult u dat doen? Er zijn twee stromingen in het staatsrecht. Men heeft enerzijds, de interpretatie naar het oud-Romeinse recht. Sommigen verwijzen daar graag naar. Hoe deden de Romeinen het? Daar had men de god Janus met de twee koppen. Men wil eigenlijk dat u op die manier naar Marrakesh gaat. Alleen geldt het oud-Romeinse recht niet meer.

Anderzijds hebt u volgens onze Grondwet een petje, namelijk het petje van eerste minister. Als u naar Marrakesh gaat, bent u daar als eerste minister. Dat pact zal daar aangenomen worden, waarschijnlijk bij consensus. Als u daar bent, wilt dat natuurlijk zeggen dat u aansluit bij de consensus.

In Marrakesh zal gestemd worden en dan zal u daar stemmen als eerste minister. Ik denk dat wij een vergissing begaan met de goedkeuring van het Pact, maar besef tegelijk heel goed dat het nu te laat is.

Mijnheer de eerste minister, mijn vraag aan u is of u mijn analyse bevestigt dat u de handelingen en gedragingen die u in Marrakesh stelt, als eerste minister stelt? Daar het standpunt van het Parlement verkondigen kan niet. Dan moeten we de Parlementsvoorzitter, de heer Bracke, sturen. U kan onmogelijk het standpunt van het Parlement vertolken. U bent geen parlementsvoorzitter, u bent zelfs geen parlementslid. U bent eerste minister. Als u handelt, doet u dat als eerste minister en uit dat feit zal de N-VA dan conclusies moeten trekken.