Wouters: “Waarom 3 miljoen euro extra voor koning Filip?”

De regering werkt vanaf januari met een voorlopige begroting die per maand niet meer mag uitgeven dan een twaalfde van het vorige jaar. Er is dus geen ruimte voor nieuw beleid, maar toch krijgt de Civiele Lijst van koning Filip er 3 miljoen euro extra bij. Blijkt dat er voor de gewone man 3 maanden budget is voorzien, voor de vorst 6 maanden. Lees hieronder de tussenkomst van Veerle Wouters in de Kamer van eind december 2018.

Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, mijnheer de minister, het is jammer dat het tot voorlopige twaalfden is moeten komen. Wat ligt hier nu op tafel? Dat is een budget voor de komende drie maanden, niet langer dan drie maanden. Dan zijn wij eind maart. Tot dan is er budget voorzien. Maar wat gebeurt er dan? De kans dat er dan verkiezingen komen, is klein. Zullen wij dan opnieuw voorlopige twaalfden moeten goedkeuren, die dan geldig zijn tot eind juni?

Dan is er weer een nieuw Parlement en een nieuwe regering, of waarschijnlijk nog altijd een regering in verder lopende zaken. Nog trager lopend dan zij nu lopend zijn. Ik zie een volledig nieuwe begroting er immers niet sneller komen, tenzij hier constructief wordt samengewerkt. Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen. Wij dragen hier als Volksvertegenwoordigers een enorme verantwoordelijkheid. We kunnen er toch niet voor zorgen dat we een heel jaar met voorlopige twaalfden moeten werken.

Het doel van voorlopige twaalfden is gewoon ervoor te zorgen dat de diensten van de overheid draaiend gehouden kunnen worden.

Een voordeel van de voorlopige twaalfden is misschien wel, in tegenspraak tot wat minister De Croo zegt, die verwacht dat het tekort met 2 miljard zal ontsporen, dat werken met voorlopige twaalfden, zoals de geschiedenis ons leert, meestal heel positief is voor onze begroting. Misschien is alles dus niet zo slecht, maar wij kunnen er toch niet voor zorgen dat wij, zoals het ernaar uitziet, een volledig jaar met voorlopige twaalfden moeten werken.

Ik hoorde hier een aantal mensen vragen wat het doel is van die voorlopige twaalfden? Het doel is er gewoon voor te zorgen dat de diensten van de overheid draaiend gehouden kunnen worden. Niet meer, niet minder. Wij weten, op basis van de artikelen 55 tot 58 van de wet van 22 mei 2003 op welke manier wij die voorlopige twaalfden moeten bekijken en hoe wij ze moeten invullen.

Ik merk dat er amendementen zijn ingediend om artikel 57 te wijzigen om er op die manier voor te zorgen dat er meer budget kan worden uitgegeven dan wettelijk toegelaten is. Ik weet het, wij zijn vaak handig om allerlei snufjes te vinden om de wet te omzeilen, maar wij moeten dan wel heel duidelijk zijn. Dat artikel 57 is ooit goedgekeurd met het oog op het voorzichtigheidsprincipe. Als men dat nu overboord gooit, zal het ook in de toekomst, in andere situaties, overboord gegooid worden.

Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de nu voorliggende begroting niet helemaal zal ontsporen. Wij willen geen chaos boven de chaos.

Ik neem de uitgereikte hand van de minister aan die aangeeft dat de regering begin januari 2019 zal bekijken op welke manier het kan. De welvaartsenveloppe staat immers op nul omdat wij ons baseren op de aangepaste begroting 2018 van de maand mei want de tweede moet nog worden goedgekeurd. De situatie is wat ze is. Daarom hebben wij graag dat debat zo vroeg mogelijk. Ik vraag dan ook aan de voorzitter van de commissie voor de Financiën en de Begroting op welke manier wij op correcte wijze stappen kunnen zetten.

Er staat duidelijk in het artikel dat geen nieuwe initiatieven kunnen worden genomen. Wij zijn natuurlijk een Parlement. Wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. Wanneer wij straks in onze hoedanigheid van parlementslid en volksvertegenwoordiger met nieuwe voorstellen naar voren komen, moeten wij voor elk voorstel heel goed kunnen aantonen wat ze zullen kosten en vanwaar het geld zal komen.

Ook wij zullen de voorlopige twaalfden steunen, louter omdat wij de diensten van de overheid draaiende willen houden, wetende dat wij in 2018 de begroting niet hebben goedgekeurd alsook in het licht van de gemaakte afspraak om zo snel mogelijk andere stappen te zetten en zaken grondig te bekijken.

Ik had graag geweten wat de contractuele verplichting inhoudt waardoor niet 3 maar 6 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de Civiele Lijst van koning Filip?

Ik heb nog een specifieke vraag. Er wordt drie twaalfde van de begroting van 2018 genomen en daar kan niet worden afgeweken. Hier en daar zijn er binnen het volledige concept van voorlopige twaalfden plussen en minnen omwille van contractuele verplichtingen. We zien dat de Civiele Lijst van koning Filip, op basis van de cijfers van 2018, de komende drie maanden recht heeft op 3 miljoen euro. We stellen evenwel vast dat er sprake is van een verdubbeling, namelijk 3 miljoen extra. De vraag is welke contractuele verplichting daarachter zit zodat dit bedrag moet worden verdubbeld.

Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. U wist dat de koning veel werk zou hebben en heel wat audiënties zou houden. Of hij daarvoor royaal moet worden vergoed met 3 miljoen extra, weet ik niet. Ik had graag geweten wat die contractuele verplichting inhoudt waardoor niet 3 maar 6 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de Civiele Lijst.

Ik besef dat, door mijn kritiek op de Civiele Lijst, mijn fractie het helemaal mag vergeten om nog door de koninklijke poort te mogen rijden voor een audiëntie. Daar zullen wij echter niet van wakker liggen.