#IkSteunZaventem: derde en vierde belangenconflict kan!

Het belangenconflict over de Brusselse geluidsnormen loopt ten einde. Wat kan Vlaanderen nu nog doen? Vuye en Wouters geven juridisch advies: de Vlaamse regering kan perfect een derde en vierde belangenconflict indienen, dat schrijven zij in een opiniestuk in De Morgen. Ze moet het enkel nog durven te doen. Quod non. In diezelfde krant zeggen regeringsbronnen dat het “juridisch gezien misschien haalbaar is, maar politiek moeilijk ligt omdat de MR het niet zou toestaan.” Arm Vlaanderen.

Er is sprake van een belangenconflict wanneer de federale overheid, een gemeenschap of een gewest vindt dat de belangen worden geschaad door het doen of laten van een andere overheid. Er bestaan belangenconflicten tussen parlementen en tussen regeringen. Het dossier van de Brusselse geluidsnormen is een belangenconflict tussen de Vlaamse en de Brusselse regering. Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V) ging om een belangenconflict tussen parlementen.

Klassiek wordt gesteld dat Vlamingen slechts eenmaal een belangenconflict kunnen inroepen. Vlaanderen heeft maar één parlement en één regering. Langs Franstalige kant daarentegen bestaat een wonderbaarlijke veelvuldigheid aan parlementen en regeringen. Die roepen dan een na een een belangenconflict in. Zo hebben de Franstalige parlementen het dossier B-H-V vergrendeld van november 2007 tot de vorming van de regering-Di Rupo in december 2011. Tot er een oplossing komt die hen zint.

Grendelboek

De klassieke stelling dat Vlaanderen maar eenmaal een belangenconflict kan inroepen is fout. Dat hebben we aangetoond in ons Grendelboek. Vlaanderen heeft weliswaar slechts één parlement en één regering, maar dit parlement en deze regering oefenen zowel de gewest- als de gemeenschapsbevoegdheden uit. Gemeenschap en gewest zijn bovendien afzonderlijke rechtspersonen. Dus kan Vlaanderen tweemaal een belangenconflict inroepen, als gewest en als gemeenschap. In het dossier van de Brusselse geluidsnormen heeft de Vlaamse regering dit standpunt woordelijk overgenomen. Wat blijkt? Het tweede belangenconflict is wel degelijk ontvankelijk.

Het belangenconflict ingeroepen door het Waalse parlement duurt… 285 dagen. Vlaamse rekenkunde en ‘arithmétique latine’ zijn kennelijk verschillende zaken

Kan de Vlaamse regering nu een derde en een vierde belangenconflict inroepen? Dat kan. De wet behandelt belangenconflicten tussen regeringen anders dan tussen parlementen. Tussen parlementen kan een ander parlement een belangenconflict inroepen tegen ingediende voorstellen, ontwerpen en amendementen. Met andere woorden, eens het voorstel of ontwerp gestemd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, is een belangenconflict niet meer mogelijk.

De procedure van de belangenconflicten tussen regeringen is anders. Dergelijk belangenconflict kan een regering inroepen tegen ‘een ontwerp van beslissing of een beslissing’. De wet bepaalt geen termijn waarbinnen men het belangenconflict moet inroepen. Of het besluit al dan niet is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad maakt niet uit.

Het eerste en het tweede belangenconflict dat de Vlaamse regering instelt, slaat op de beslissing van de Brusselse regering om vanaf 1 januari 2017 een nultolerantie in te voeren voor vliegtuigen die de Brusselse geluidsnormen overschrijden. Waar gaat het over? Maatschappijen die een kleine overtreding begaan krijgen slechts een waarschuwing, maar nog geen boete. De afschaffing van die grens gaat zorgen voor 5 keer meer boetes. Dit zal leiden tot jobverlies. De werkgelegenheid vliegt letterlijk het land uit, mogelijk meer dan 3.000 jobs!

Besluit-Gosuin

De Brusselse regering heeft in dit dossier van de geluidsnormen nog een andere beslissing genomen. De boetes zijn ingevoerd in 1999 door een besluit van de Brusselse regering. Tegen dit zogenaamde besluit-Gosuin (naar de Brusselse FDF-minister) kan de Vlaamse regering ook nog tweemaal een belangenconflict inroepen. Dat het dateert van 1999 doet hieraan geen afbreuk: de wet stelt geen termijn in. Men moet natuurlijk wel de moed hebben om het te doen. Doet men het, dan zijn het besluit-Gosuin en de uitvoering ervan geschorst.

De Vlaamse regering moet bovendien leren tellen. Een belangenconflict tussen regeringen zorgt voor een schorsing van 60 dagen. En deze keer tellen de Franstaligen gewoon van één tot zestig. Maar hoe zat het ook weer in het B-H-V-dossier? Tussen parlementen is er een termijn van 120 dagen. Het belangenconflict ingeroepen door het Waalse parlement duurt echter… 285 dagen. Hoe kan dat? Gewoon omdat men alleen werkdagen telt en bijvoorbeeld de parlementaire vakanties niet meetelt. Rekent men op dezelfde manier in het dossier over de geluidsnormen, dan is het tweede belangenconflict ingeroepen door de Vlaamse regering nog lang niet afgelopen. De krokusvakantie en de paasvakantie tellen niet mee. Maar Vlaamse rekenkunde en arithmétique latine zijn kennelijk verschillende zaken.